С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му за юридическите лица с нестопанска цел възникнаха няколко задължения.Тук можете да видите задълженията за ЮЛНЦ, уредени с приемането на закона.

- Advertisement -

Правилникът за прилагане на закона въвежда срок до 15 февруари всяка година да се изпраща до дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”план за текущата година относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите с цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Задължително планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. Обученията са насочени към управляващите и служителите на ръководни функции. Въпреки че към настоящия момент Държавна агенция „Национална сигурност“ не е публикувала примерни вътрешни правилакритериите за разпознаване на съмнителни сделки и други указания и насоки, които се очакват, всички ЮЛНЦ следва да изпълнят това формално задължение за уведомяване на ДАНС до 15 февруари, макар все още да е трудно да планират съдържателно обученията на служителите си.

Ето защо Български център за нестопанско право подготви примерно уведомление до ДАНС, коeто ЮЛНЦ могат да изпратят до 15 февруари, за да спазят задължението си.

*Уведомлението може да изпратите по пощата с обратна разписка на посочения в него адрес на Държавна агенция “Национална сигурност”.

източник

РЕКЛАМА