К:ирил Петров

Любен Дилов син: Защо класическият фитнес си остава най-добрият начин да направите тялото си уютно за неспокойния ви дух?

*цялата статия четете в брой 198/2019 на Playboy

КАМА СУТРА

… Няkоu го npakmukyBam, но по-голямата част от човечеството само го разглежgа това uзkуство. За ga се занuмавате с него, се uзuсkва ga nokpuвame почтu всuчkо от гореизресенатите npakmuku u гпехники – трябва ви аеробukа u гuмнастukа за гъвkавост, огранuченuе на храната, тантрuчнu техники и… И всuчkо тоВа, за ga стигнете go убежgението, че ако жените не се дърпаха Кама Сутра щеше ga е gалеч по-тънка книжка. В крайна сметка и тук важи фuзuчесkuят заkон – на всяkа преплетена техника от Кама Сутра има равна по големина u противоположна по nocoka противотехника. Кама Сутра учu най-вече на разбирането, че няма заплетена сuтуацuя, от kоято ga не може ga uзлезете.

Кама Сутра

Кирил Петров: Женската мастурбация отваря портал към ада

Според един християнски издател дилдото отваря пътя директно към демоничното царство! И не само според него – от началото на модерния свят  ни е внушавано, че мастурбацията е нещо лошо. Трите големи световни религии – мюсюлманската, християнската и юдаизмът, макар и с нюанси, стигматизират мастурбацията и при двата пола. На жените дори се гледа с лошо око от религиозните фанатици, ако изпитват удоволствие от сексуалния акт. Въпреки това през последните 50 години наблюдаваме нарастващата еманципация на „пусито” за много жени, които имат щастието да живеят в по-либерални общества. Но всеки път, когато започне да се говори за женската мастурбация и оргазъм по-открито и позитивно, неотслабената през годините желязна хватка на пуританите, мизогинистите и религиозните фанатици (или комбинация от трите накуп) също става по-очевидна.

Наистина ли женската мастурбация отваря портал към Ада?

Какво реално представлява женската мастурбация, за ползите и начините на нейното на нейното практикуване четете в брой 189 на списание Playboy.

Playboy: Женската мастурбация отваря портал към ада

Вече е възможно да го намерите в търговската мрежа!

РЕКЛАМА