МЗ: К. Ангелов е увеличил дълга на Александровска, съдбата ѝ зависи от кредиторите

Александровска болница е натрупала над 10,5 милиона лева дългове от януари 2019 до юни 2020 г. Това показва одитен доклад на лечебното заведение, представен от Здравното министерство. Проверката е за периода, в който лечебното заведение е било управлявано от бившия здравен министър Костадин Ангелов.

От встъпването му в длъжност като директор през 2013 г. до юни тази година болницата е с близо 70 млн. лв. загуби. Според доклада става дума основно за задължения към доставчици. Сключвани са договори за разсрочване на дълговете, но с неизгодни лихви.

Министерството на здравеопазването публикува извадка от одитния доклад за финансовото състояние на Александровска болница, след управлението ѝ от бившия здравен министър Костадин Ангелов в периода 2013-2020. В него се посочва, че:

Александровска болница завършва 2012 година с положителен финансов резултат и няма просрочени задължения.

През 2013 година Костадин Ангелов е назначен от правителството на ГЕРБ за директор на болницата.

Само за последната 1,5 година от управлението на Костадин Ангелов (периода 01.01.2019 – 30.06.2020) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лв. Натрупаната загуба до месец юни 2021 година достига до 69,8 млн. лв.

В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено, като от 22,8 млн. лв. към края на 2016 г., спада на 3,9 млн. лв. към края на 2020 г.

Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 млн. лв. се дължи на това, че Ангелов е удължавал просрочията, чрез подписване на споразумения за разсрочване на задълженията с фирмите доставчици.

И още: при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери.

Открояват се следните договори и споразумения за разсрочване на задълженията, с поети от Александровска болница утежняващи ангажименти за неустойки при забава:

– Фирма П….. Ф… ДЗЗД – освен лихва за забава са договорени допълнително 12.5% наказателна лихва върху нея, годишно върху неплатената част на задължението;

– Фирма С……. ЕООД – отделно от просрочените задължения, болницата трябва да заплаща по 30 000 лв. месечно по всяко просрочено плащане;

– Фирма С…. Т…… АД – 10% лихви за забава и допълнително 10% върху непогасената част на разсрочените задължения;

– Фирма Г… К… СД – Основният лихвен процент плюс 15 пункта на годишна база за всеки ден на просрочие. (По същия договор обаче, доставчикът дължи само 5% неустойка при неизпълнение на поетия ангажимент.);

– Фирма М….. С….. Б…. ЕООД – лихвите възлизат на 17- 23% на годишна база.

Анализът показва трайна тенденция на затруднения за текущо погасяване на задълженията. В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата.

Ангелов не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата и зависи от благоволението на кредиторите ѝ, посочват от Министерството на здравеопазването.

Start typing and press Enter to search