Млади учени от БАН са част от проект „Жени, увреждания и включване“

Капацитетът на Института по философия и социология при БАН за изследвания в областта на жените с увреждания ще бъде повишен в рамките на проекта „Жени, увреждания и включване – върхови научни постижения в България“.

Финансирането е по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия по подпрограма за разпространение на отлични постижения и разширяване на участието. MILIEU e от типа проекти за координация и подкрепа, които подпомагат развитието на академичния потенциал на нашите учени. Предоставят им се възможности да обменят опит и да видят добри практики, да се запознаят от първо лице с начините на работа – изследователски стратегии, стратегии за развитие на изследователската мрежа, за набиране на финансиране, за писане на успешни изследователски проекти. Целта на програмата е да се подпомогне и ускори излизането и приобщаването на социалната наука в България към Европа и към света.

Работата е в няколко направления: интензивен научен обмен с водещи международни институции и засилване на научната дейност, свързана с изследвания на проблеми на пола, инвалидността и включването; стимулиране на върхови научни постижения чрез повишаване на научния и технологичен капацитет и надграждане на  изследователския профил на ИФС и БАН; повишаване на международната свързаност и видимостта на учените от ИФС и БАН, с акцент върху младите учени и учените в начален стадии на кариерно развитие; повишаване на капацитета на учените и служителите на ИФС и БАН да привличат финансиране чрез печеливши проекти предложения и да ръководят и администрират научни изследователски проекти.

Проектът е насочен към широк кръг от участници и заинтересовани лица – млади изследователи и докторанти, млади и утвърдени учени, развиващи научната си дейност в ИФС и останалите институти на БАН, служители в администрацията на ИФС и на БАН.

В последните години равнопоставеността и включването са сред основните теми и важно изискване при финансиране от европейските фондове. Например, в програмата „Мари Кюри“ има раздел, в който трябва да се обосноват аспектите на изследването, свързани с пола. И това не е само за социални изследвания, а за всички. И много от колегите, които не са се занимавали с тази проблематика изпитват затруднения да ги дефинират и обосноват, а това е важно за успешността на проектите им.

Проектът може да допринесе за научно-изследователско и кариерно развитие на учените от БАН, независимо от конкретната сфера на научните им интереси. 

Интервю с доц. Люба Спасова от Института по философия и социология към БАН можете да чуете в звуковия файл. 

Start typing and press Enter to search